Gewerbegebiet 3 - Top 5
6493 Mils bei Imst - Österreich

T: +43 5418 20400
E: office@wlawfirm.eu Emergency: 0043 664 2040951

ALGEMENE VOORWAARDEN

In case of emergency please call: 0043 664 2040951

ALGEMENE VOORWAARDEN 

WIJNKAMP STACHOWITZ RECHTSANWÄLTE GmbH & Co KG

Gewerbegebiet 3 Top/5, 6493 Mils bei Imst

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënten aan Wijnkamp Stachowitz Rechtsanwälte GmbH & Co KG (hierna te noemen “Wijnkamp Sta-chowitz Rechtsanwälte”) danwel aan de medewerkers of samenwerkende partners van Wijnkamp verstrekken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle (andere) en toekomstige werkzaamheden in opdracht van cliënten door een van voorgenoemden uitgevoerd. De opdrachtnemer is in elk geval uitsluitend Wijnkamp Sta-chowitz Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

2. Wijnkamp Stachowitz Rechtsanwälte zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van procureurs (Substitut) – en deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

3. Iedere aansprakelijkheid van Wijnkamp Stachowitz Rechtsanwälte zelf, mr. Wijnkamp en mr. Stachowitz persoonlijk, met Wijnkamp Stachowitz Rechtsanwälte samenwerkende partners en medewerkers van Wijnkamp Stachowitz Rechtsanwälte is beperkt tot het be-drag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Wijnkamp Stachowitz Rechtsanwälte afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, ver-meerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico. Momenteel is het verzekerd bedrag gesteld op maximaal € 2.400.000 per geval.

4. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Wijnkamp Stachowitz Rechtsanwälte dan wel jegens één van mogelijke samenwerkende partners, mr. Wijnkamp, mr. Stachowitz of werknemers van Wijnkamp Stachowitz Rechtsanwälte, ter zake van door deze verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijftien maan-den na het moment waarop degene die deze rechten of bevoegdheden pretendeert te hebben, bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rech-ten of bevoegdheden.

5. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor de opdrachtgever verrichte werkzaam-heden geen rechten ontlenen.

6. Iedere aansprakelijkheid van medewerkers van Wijnkamp Stachowitz Rechtsanwälte, mr. Stephan Wijnkamp en mr. Stachowitz persoonlijk of samenwerkende partners van Wijnkamp Stachowitz Rechtsanwälte uit hoofde van onrechtmatige daad, behoudens die welke voortvloeit uit opzet of grove schuld, is uitgesloten. Opdrachtgever kan slechts Wijnkamp Stachowitz Rechtsanwälte aanspreken.

7. Deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd het bepaalde onder 2, mede bedongen ten behoeve van mogelijke bestuurders en mogelijke (middellijke) aandeelhouders en van al degenen die al dan niet in loondienst voor Wijnkamp Stachowitz Rechtsanwälte werkzaam zijn en van al degenen die al dan niet in loondienst voor deze mogelijke ven-nootschap werkzaam zijn.

8. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Wijnkamp Stachowitz Rechtsanwälte is uitsluitend onderworpen aan het Oostenrijkse recht. Alle geschillen die uit die rechts-verhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de Rechter te Mils bei Imst tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

9. Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige be-taling kunnen incassokosten ter hoogte van minimaal 15% van het factuurbedrag ver-meerderd met de wettelijke rente verschuldigd zijn en de werkelijke kosten voor de in-casso berekend worden tegen het geldende voor de dienstverlening van Wijnkamp Sta-chowitz Rechtsanwälte overeengekomen uurtarief van € 295, – ex BTW.

10. Werkzaamheden worden op tijdsbasis verrekend, gebaseerd op een uurtarief van € 295,– ex BTW. De minimale tijdseenheid welke in rekening wordt gebracht bedraagt 10 minuten.

11. De opdrachtnemer heeft het recht om de openstaande facturen te verrekenen met aanspraken en/of door opdrachtgever voor opdrachtnemer ontvangen gelden van de opdrachtgever op derden voorzover deze aanspraken zonder voorbehoud rechtsgeldig zijn.

12. De opdrachtnemer heeft het recht op het als proceskostenveroordeling aan op-drachtgever definitief toegewezen bedrag of de betaalde buitengerechtelijke kosten in-dien en voorzover deze hoger zijn dan het daadwerkelijk door opdrachtgever aan op-drachtnemer betaalde bedrag. Tevens heeft opdrachtnemer het recht het bij haar nog openstaande bedrag voor niet betaalde facturen te verrekenen met genoemde uitkerin-gen door derden, voorzover dit verenigbaar is met de beroepsregels voor de advocatuur in Oostenrijk.

13. Inschattingen van kosten verbonden aan te verrichten werkzaamheden zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk door de opdrachtnemer als bindend worden aange-merkt.

14. De door opdrachtnemer verzonden factuur geldt als tussen partijen bindend indien hiertegen binnen 14 dagen na ontvangst door de opdrachtgever geen bezwaar wordt gemaakt. Ingeval van bezwaar in verband met de tijdsbesteding of nadat opdrachtnemer in gebreke is, heeft de opdrachtnemer het recht om naar zijn keuze tegen het wettelijke Oostenrijkse tarief op basis van RATG of AHK tarief af te rekenen.

15. Hoofdlijnen Privacy Statement.

a. We hebben ons Privacy Statement recent aangepast als gevolg van nieuwe Europese wetgeving.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom ver-antwoord en zorgvuldig. Onze medewerkers zijn aan strenge regels gebonden bij de omgang met informatie en onze beveiligingsstandaarden zijn hoog. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan partijen.

b. Wij verwerken persoonsgegevens van al onze cliënten en dus ook van u. Als u con-tactpersoon bent voor een cliënt verwerken wij ook uw persoonsgegevens. Wij hebben uw persoonsgegevens om allerlei redenen nodig. Om u als cliënt te accepteren, maar ook om producten en diensten te kunnen bieden. U kunt dan denken aan uw contactge-gevens, maar ook aan gegevens van uw inkomen waar dat noodzakelijk is. Voor sommi-ge wettelijke verplichtingen moeten wij ook uw transacties monitoren. Als u geen cliënt meer bij ons bent, vernietigen wij uw persoonsgegevens na een bepaalde periode.

c. U kunt ons vragen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen en te verbe-teren. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u bezwaar maken. Het zijn uw gegevens, daarom kunt u ons ook vragen om gegevens aan u over te dra-gen. De wet bepaalt of wij aan uw verzoek kunnen meewerken.

d. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening. Het komt voor dat we uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken. Dit doen we alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of om onze bedrijfsvoering efficiënt te houden. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met rechtbanken, deskundigen, tolken, rechtsbijstandsverzekeraars, aansprakelijkheidsverzekeraars, deurwaarders, kadaster en andere advocaten. Wij geven persoonsgegevens aan die derden partij om dat te kunnen doen. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens daar net zo behandeld wor-den als bij ons.

We moeten ook voldoen aan wettelijke verplichtingen om informatie (waaronder ook persoonsgegevens) te verstrekken. Bijvoorbeeld aan een toezichthouder of andere pu-blieke instantie, zoals de Belastingdienst. Ook aan buitenlandse toezichthouders of in-stanties moeten wij weleens persoonsgegevens verstrekken.