Gewerbegebiet 3 - Top 5
6493 Mils bei Imst - Österreich

T: +43 5418 20400
E: office@wlawfirm.eu Emergency: 0043 664 2040951

Schadeloosstelling voor met Corona besmette vakantiegangers

Is schadevergoeding voor slachtoffers van de besmetting met Corona maart 2020 in Ischgl Oostenrijk alsnog mogelijk?

Het vonnis van de Weense regionale rechtbank voor burgerlijke zaken had de vor-dering van een Duitse vakantieganger tot vergoeding van smartengeld, genezings- en verzorgingskosten en gederfde inkomsten in januari 2022 afgewezen. De Weense regionale rechtbank was van oordeel dat noch de epidemiewet, noch het wetboek van strafrecht een grondslag vormen voor individuele schadeclaims. Bo-vendien zou de Republiek Oostenrijk of haar organen geen onwettig of verwijtbaar gedrag kunnen worden verweten.

Het Oberlandesgericht Wenen heeft dit vonnis echter vernietigd. De reden hiervoor is, dat het vonnis van de Weense regionale rechtbank gebrekkig is. De regionale rechtbank voor burgerlijke zaken moet nu opnieuw uitspraak doen over de zaak na aanvulling van de procedure.

Het Oberlandesgericht Wenen oordeelde dat een coronabesmetting een natuurver-schijnsel is en dat schadevergoeding alleen van de staat kan worden gevorderd indien de overheid opzettelijk een “beschermingswet” heeft overtreden, d.w.z. een wet die bedoeld is om bepaalde personen/groepen van personen tegen een derge-lijke ziekte te beschermen.

Evenals de regionale rechtbank voor burgerlijke zaken is het Oberlandesgericht Wenen van oordeel dat noch het Oostenrijkse epidemierecht, noch nationale of EU-regelgeving grondslag bieden en op grond daarvan derhalve geen schadevergoe-ding kan worden gevorderd.

Het Oberlandesgericht Wenen benadrukte echter dat het recht op leven en lichame-lijke integriteit vereist dat informatie van de staat over dreigend gevaar “juist en vol-ledig moet zijn”. Het door de Tiroolse autoriteiten op 5 maart 2020 gepubliceerde persbericht zou niet correct en volledig zijn.

De Tiroolse autoriteiten hebben namelijk op 5.3.2020 om 17.44 uur meegedeeld dat de IJslanders die uit Ischgl waren vertrokken en positief waren bevonden, in het vliegtuig waren besmet en dat het “vanuit medisch oogpunt onwaarschijnlijk leek dat er in Tirol besmettingen hadden plaatsgevonden”. Dit ondanks het feit dat zij ervan op de hoogte waren dat de eerste symptomen van twee besmette gasten uit IJsland zich voor hun vertrek hadden voorgedaan.

Hieruit concludeerde het Oberlandesgericht Wien dat bewust informatie was ver-strekt die niet overeenstemde met de huidige stand van het onderzoek, hetgeen betekende dat de informatie onrechtmatig en verwijtbaar was. Dit leidt tot aanspra-kelijkheid van de Republiek Oostenrijk!

Volgens het Oberlandesgericht Wien heeft de Weense regionale rechtbank echter onvoldoende opgehelderd of de Duitse vakantieganger op de hoogte was van de informatie die op 5 maart 2020 om 17.44 uur door de Tiroolse autoriteit was be-kendgemaakt.

Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor de andere talrijke vorderingen tot schade-vergoeding tegen de Republiek Oostenrijk in verband met vakantiegangers die in Ischgl zouden zijn besmet. Indien de vorderingen op soortgelijke feiten zijn geba-seerd, valt te verwachten dat de arresten ook hier zullen worden vernietigd en voor een aanvullende procedure zullen worden terugverwezen.

Het vonnis van het Oberlandesgericht Wien heeft dus de mogelijkheid voor verdere processen geopend, namelijk voor personen die op de hoogte waren van de be-richtgeving van de Tiroolse provinciale autoriteit van 5.3.2020, 17.44 uur, die op deze informatie zijn afgegaan en Ischgl daarom niet hebben verlaten of er juist naartoe zijn gereisd.

Ons advocatenkantoor behandelt momenteel dergelijke zaken.

Attentie! Verjaring vanaf maart 2023!

Het is belangrijk de in Oostenrijk geldende termijnen in acht te nemen. Een vorde-ring tot schadevergoeding verjaart drie jaar na de datum van kennisneming van de schade en de schadelijdende partij. Als u schade heeft geleden door de verkeerde informatie, moet deze binnen drie jaar worden geclaimd. Anders verjaart uw vor-dering!